Back to top

Wettelijke informatie

De kleine lettertjes van Taylor & Hubs.

Verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze bepalingen zijn van toepassing op elke overeenkomst van Antwerp South BV, opererend onder de handelsnaam Taylor & Hubs (verder te noemen: "Taylor & Hubs") met enige andere partij (verder te noemen: "de contractant”).
  2. Onder overeenkomst in deze voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst inzake het gebruik of de huur van kantoor- en vergaderruimten van Taylor & Hubs en/of diensten van Taylor & Hubs.
  3. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan elke contractant overhandigd. Op verzoek van elke contractant zal een exemplaar van deze voorwaarden kosteloos worden verstrekt.
  4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden voorwaarden van wederpartijen/contractanten op de gesloten overeenkomst niet. Op de bedoelde overeenkomst zijn uitsluitend de voorwaarden van Taylor & Hubs van toepassing.
  5. Indien bepalingen in deze voorwaarden afwijken van de bepalingen in de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
 2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen Taylor & Hubs en de contractant kan slechts schriftelijk tot stand komen, en door ondertekening door beide partijen van de overeenkomst zoals die door Taylor & Hubs aan de contractant zal worden voorgelegd.
  2. Alle contracten met Taylor & Hubs worden aangegaan voor de duur van een maand of een jaar, tenzij uitdrukkelijk anders gespecifieerd in de overeenkomst. Maandcontracten worden aangegaan alleen per volledige kalendermaand. Jaarcontracten kunnen ook per halve maand beginnen, telkens de eerste of de vijftiende al naargelang het geval.
  3. Wanneer de overeenkomst niet met inachtneming van het hierna in artikel 11 bepaalde wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend telkens voor dezelfde tijd als waarvoor zij werd aangegaan, verlengd.
 3. Gebruik kantoor- en vergaderruimte
  1. De contractant is uitsluitend bevoegd tot het gebruiken van de in de overeenkomst nader genoemde ruimte(n) overeenkomstig de door partijen in de overeenkomst vastgelegde bestemming. Hetzelfde geldt voor de door Taylor & Hubs te leveren diensten.
  2. Taylor & Hubs stelt ter beschikking een volledig gemeubileerde kantoorruimte(n) zoals vastgelegd in de overeenkomst. De overeenkomst bevat ook de aanduiding van de kantoorruimte(n). Taylor & Hubs heeft te allen tijde het recht om de contractant onder te brengen in een andere, gelijkwaardige kantoorruimte dan de initieel ter beschikking gestelde ruimte(n). Aan de contractant zullen door Taylor & Hubs dan geen extra kosten in rekening worden gebracht. Taylor & Hubs kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die de contractant door onderbrenging in andere kantoorruimte(n) zou lijden.
  3. Bij aanvang van het gebruik zullen de contractant en Taylor & Hubs een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opstellen, met een inventaris van al de goederen die zich in de kantoorruimte(n) die aan de contractant ter beschikking wordt of worden gesteld, bevinden. Beide partijen zullen deze lijst ondertekenen.
  4. De contractant is gehouden de aan hem geleverde ruimte als goede huisvader te gebruiken en te onderhouden en niet aan derden in gebruik te geven of aan te bieden, dan wel te verhuren.
  5. Het is de contractant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taylor & Hubs in de kantoorruimte ander meubilair, kantoor- c.q. huishoudelijke apparatuur, kabels, IT- of telecommunicatieapparatuur en aansluitingen aan te brengen.  Ook zal de contractant geen werken uitvoeren, zaken ophangen of aan de muren en plafonds of in de vloeren bevestigen of wijzigingen aan het kantoor aanbrengen, hoe beperkt ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Taylor & Hubs.
  6. Alle sleutels, keycards en de afstandbediening van de parking zijn eigendom van Taylor & Hubs. Het is verboden deze te dupliceren dan wel in gebruik te geven aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Taylor & Hubs. Bij verlies of diefstal dient Taylor & Hubs direct op de hoogte te worden gesteld. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de contractant. De contractant is er verantwoordelijk voor, dat de door hem gebruikte kantoorruimte(n) alsmede het gebouw deugdelijk is/zijn afgesloten, wanneer hij de laatste is die deze verlaat. Indien bij Taylor & Hubs het vermoeden van misbruik dan wel van opzettelijke nalatigheid aan de zijde van contractant ontstaat, behoudt Taylor & Hubs zich het recht voor om na kennisgeving de extra kosten die dat met zich meebrengt integraal te verhalen op de contractant.
  7. Taylor & Hubs levert de overeengekomen ondersteunende diensten tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Specifieke afspraken kunnen worden gemaakt omtrent gebruik van faciliteiten en diensten buiten kantooruren. Alle aanvullende diensten zullen worden geleverd voor zover het personeel van Taylor & Hubs beschikbaar is. Taylor & Hubs zal zich inspannen om de gevraagde dienst zo snel mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor eventueel latere levering. Indien Taylor & Hubs van oordeel is, dat een verzoek voor bepaalde dienst bovenmatig is, behoudt Taylor & Hubs zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven die voor het leveren van die dienst gelden.
  8. Het gebruik van elektriciteit door de contractant mag niet het normale gebruik overtreffen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder normaal gebruik wordt verstaan: kantoorruimte 1 werkplek (wp) 600 kw, kantoorruimte 2 wp 900 kw, kantoorruimte 3 wp 1200 kw, kantoorruimte 4 wp 1500 kw. Indien het gebruik de bovenstaande waarde overtreft zonder dat partijen daaromtrent nadere afspraken hebben gemaakt is de contractant voor de meerkosten en eventuele schade van derden en Taylor & Hubs aansprakelijk.
  9. De contractant moet zijn eigendommen, werknemers en eventuele derden verzekeren en verzekerd houden voor de duur van de overeenkomst en dit inzake brand, buitencontractuele aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Taylor & Hubs aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De contractant overhandigt Taylor & Hubs op eerste verzoek kopie van de algemene en bijzondere verzekerings-voorwaarden.
 4. Betaling
  1. De Contractant is voor het gebruik van de kantoorruimte en de door Taylor & Hubs geleverde diensten de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Deze kan enkel geldig worden voldaan door betaling aan Antwerp South BV, Brusselstraat 51 – 2018 Antwerpen. Rekening nummer Bnpparibasfortis: BE 07 0018 4749 7766. Ondernemingsnummer: 0707.537.992.
  2. Deze vergoedingen zijn exclusief BTW en exclusief andere verschuldigde bedragen als porto, leges, belastingen en heffingen.
  3. De overeengekomen vergoedingen dienen vooraf aan Taylor & Hubs te worden betaald en wel uiterlijk voor de eerste dag van de overeengekomen termijn.
  4. Wanneer de contractant gebruik maakt van diensten van Taylor & Hubs, die niet in de maandelijkse vergoedingen zijn begrepen, worden de kosten van deze diensten overeenkomstig de prijslijst van Taylor & Hubs afzonderlijk in rekening gebracht. De terzake verzonden facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
  5. De door contractant gedane betalingen worden in eerste instantie toegerekend op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst vervallen zijn, zelfs al vermeldt de contractant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Compensatie van verschuldigde vergoedingen is niet mogelijk.
  6. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de verschuldigde vergoeding en eventueel verzonden facturen is de contractant van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
  7. Contractant is in dat geval een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand.
  8. Bovendien is de contractant aan Taylor & Hubs in dat geval een schadebeding verschuldigd van 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 5. Indexering en prijsaanpassing
  1. De door de contractant verschuldigde vergoeding wordt eenmaal per jaar automatisch aangepast aan de huurindex (consumentenprijsindex).
  2. Taylor & Hubs kan te allen tijde de prijzen, voorwaarden en/of kenmerken van de diensten wijzigen wanneer dit noodzakelijk is omwille van objectieve externe factoren die niet louter afhangen van haar wil. Partijen komen overeen dat als objectieve externe factoren worden beschouwd (i) wijzigingen van het toepasselijk wettelijk en/of regelgevend kader, (ii) onverwachte en ongebruikelijke marktverstoringen of -schommelingen en (iii) beslissingen van bevoegde regelgevende overheden. Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.  Taylor & Hubs kan na het einde van de minimumduur van de overeenkomst, en bij elke al dan niet stilzwijgende verlenging, om welke reden ook, de algemene voorwaarden en de prijsvoorwaarden wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten aanpassen.
 6. Waarborgsom en zekerheden
  1. Bij het aangaan van de overeenkomst zal Taylor & Hubs van de contractant een waarborgsom verlangen tot zekerheid van de nakoming van de op de contractant rustende verplichtingen, alsmede tot zekerheid van de eventueel door Taylor & Hubs te lijden schade. Deze waarborgsom moet zijn voldaan uiterlijk op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst.
  2. De waarborgsom, genoemd in het eerste lid van dit artikel, wordt slechts aan de contractant terugbetaald na verstrijken van twee maanden na het einde van de overeenkomst, waar nodig onder aftrek van schade en kosten die de contractant uit hoofde van de overeenkomst aan Taylor & Hubs verschuldigd is.
 7. Voorzieningen en wijzigingen
  1. De kantoor(- of vergader)ruimte wordt gebruiksklaar geleverd. Wijzigingen of bijzondere voorzieningen komen voor rekening van de contractant en kunnen slechts worden aangebracht indien daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaande goedkeuring Is gegeven door Taylor & Hubs.
  2. Wanneer Taylor & Hubs wijzigingen aanbrengt in de kantoorruimte of werkplek zal zij deze wijzigingen tevoren mondeling doorgeven en op de eerstvolgende factuur voor de door de contractant verschuldigde vergoeding vermelden. Mondeling doorgegeven wijzigingen zullen, behoudens andersluidend aangetekend schriftelijk protest, 30 kalenderdagen na de factuur die naar de verandering verwijst onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd.
  3. De contractant verplicht zich ertoe om de aangeboden ruimten in goede staat te houden. Indien de contractant over meer elektrisch vermogen wenst te beschikken dan standaard wordt geleverd, dan kan dat op verzoek van contractant worden aangepast, waarbij alle extra kosten voor rekening zijn van de contractant.
 8. Reclame
  1. De contractant zal de reclamevoering in het gebouw slechts aanbrengen op de plaats die Taylor & Hubs zal aanwijzen en op de wijze als door Taylor & Hubs aangegeven. De eisen die daaraan worden gesteld kunnen door Taylor & Hubs eenzijdig worden gewijzigd.
 9. Opzegging en beëindiging van de overeenkomst
  1. Jaarcontracten kunnen door beide partijen worden opgezegd door middel van het zenden van een aangetekend schrijven aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, steeds tegen het einde van het contractsperiode. Maandcontracten kunnen per maand opgezegd worden, met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan dan via een onderhands document dat door beide partijen is ondertekend.
  2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de contractant onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen na het eindigen van de overeenkomst alle nodige wijzigingen aanbrengen in het handelsregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen (evenals zorg dragen voor de publicatie van de nieuwe maatschappelijke zetel in het Belgisch Staatsblad) en zijn nieuwe adres schriftelijke meedelen aan Taylor & Hubs en aan alle eventuele leveranciers en afnemers teneinde verkeerde bezorgingen van post en pakketten te voorkomen.
  3. Aan het einde van de overeenkomst zal de contractant gehouden zijn de betreffende ruimte(n) vrij van zijn goederen, behoorlijk opgeruimd en gepoetst en in de oorspronkelijke staat achter te laten behoudens zo anders schriftelijk werd overeengekomen.
 10. Opschorting van levering en diensten
  1. Taylor & Hubs is gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten indien één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet:
   • de contractant blijft op enigerlei wijze in gebreke met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden;
   • Taylor & Hubs heeft aanwijzingen dat misbruik wordt gemaakt van haar diensten, al dan niet door de contractant;
   • er is sprake van een overmachtssituatie waardoor Taylor & Hubs haar gemaakte contractuele afspraken niet kan nakomen;
   • er is sprake van verstrekking van valse of onjuiste persoonsgegevens bij het aangaan van de overeenkomst;
   • de contractant is de overeenkomst onder valse voorwendselen aangegaan;
   • er is sprake van ernstige redenen waardoor de terbeschikkingstelling van kantoorruimte(n) en/of de dienstverlening niet langer kan worden gedaan of niet redelijkerwijs van Taylor & Hubs kan worden gevraagd.
  2. Taylor & Hubs kan, indien zich één van de voornoemde situaties voordoet, nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens zij de dienstverlening hervat.
 11. Ontbinding
  1. Indien de contractant aan één van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet voldoet, is Taylor & Hubs gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
  2. Wanneer Taylor & Hubs de overeenkomst met de contractant op grond van het eerste lid van dit artikel ontbindt, heeft Taylor & Hubs recht op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten daarin inbegrepen.
  3. Daarnaast kan Taylor & Hubs de overeenkomst met de contractant ontbinden, indien de contractant opschorting van betaling aanvraagt, bijvoorbeeld bij toepassing van de WCO, in staat van faillissement komt te verkeren of wanneer de contractant onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
  4. Wanneer Taylor & Hubs is overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst zijn al haar vorderingen, vermeerderd met rente, schade en kosten onmiddellijk en integraal opeisbaar.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Taylor & Hubs sluit elke aansprakelijkheid voor schade, gevolg- en vertragingsschade daaronder begrepen, uit, behoudens voor zover die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
  2. Taylor & Hubs is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade) voor hulppersonen, voor overschrijding van een termijn of voor tekortkoming ten gevolge van overmacht.
  3. Indien Taylor & Hubs desondanks toch aansprakelijk kan worden gehouden strekt die aansprakelijkheid niet verder dan tot het totaal van de factuurbedragen (exclusief BTW) voor de periode, met een maximum van drie maanden, waarin de schade is ontstaan.
  4. Mocht Taylor & Hubs terzake van schade worden aangesproken door derden, voor welke schade zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is, dan zal de contractant Taylor & Hubs terzake vrijwaren. De contractant is ook aansprakelijk voor de kosten die uit die aanspraken van derden jegens Taylor & Hubs voortvloeien.
 13. Huisreglement
  1. De contractant is in elk geval gehouden door de regels die zijn opgenomen in het huisreglement met betrekking tot gebouw, waarin de gehuurde kantoorruimten zijn gelegen. Dit huisreglement wordt integraal onderdeel geacht van deze voorwaarden. De contractant verklaart dit huisreglement te kennen.
 14. Varia
  1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen door de contractant niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taylor & Hubs.
  2. Opmerkingen of bezwaren door de contractant tegen de door Taylor & Hubs geleverde diensten of tegen de uitvoering van de overeenkomst als zodanig dienen op straffe van verval schriftelijk binnen acht kalenderdagen na constatering van de feiten ter kennis van Taylor & Hubs te worden gebracht.
 15. Werknemers/concurrentie
  1. De contractant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een jaar na beëindiging daarvan geen werknemers van Taylor & Hubs benaderen c.q. in dienst nemen op straffe van een onmiddellijk opeisbare vergoeding, door de contractant aan Taylor & Hubs te betalen, gelijk aan een bruto jaarsalaris van de betreffende werknemer.
 16. Boete
  1. Bij overtreding door de contractant van één van de in de overeenkomst genoemde verplichtingen is de contractant aan Taylor & Hubs een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000,-- verschuldigd voor elke overtreding of voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onder voorbehoud van het recht van Taylor & Hubs om haar werkelijk geleden schade te vorderen.
 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle rechtsbetrekkingen die verband houden met de overeenkomst is bij uitsluiting de Belgische wetgeving van toepassing.
  2. In geval van eventuele geschillen tussen Taylor & Hubs en de contractant zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en in voorkomend geval het Vredegerecht van het tweede kanton te Antwerpen bevoegd.
 18. Slotbepalingen
  1. Deze Algemene Voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de contractant verstrekt. Zij zijn tevens te raadplegen op de website van Taylor & Hubs, of worden op verzoek van de contractant verstrekt.
  2. Taylor & Hubs is bevoegd in deze algemene voorwaarden éénzijdig wijzigingen aan te brengen welke voor de contractant na het verstrijken van de in de wijziging vermelde termijn van kracht worden. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen worden bekend gemaakt op de aan de contractant te verzenden factuur dan wel bij afzonderlijk schrijven.
  3. Voor zover enige tussen Taylor & Hubs en de contractant geldende bepaling wegens het in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift nietig zou zijn, blijven partijen gebonden door de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.
 19. Partijen zullen alsdan gehouden zijn de bedoeling van de nietige bepalingen in de overeenkomst te benaderen en zich overeenkomstig de strekking zoveel mogelijk daaraan te conformeren.

Privacyverklaring

1 Waarom deze Privacyverklaring?

Taylor & Hubs hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Taylor & Hubs jou wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleen je expliciet jouw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Taylor & Hubs.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Deze website is een initiatief van:

Antwerp South BV
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Taylor & Hubs verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden.

4 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Taylor & Hubs verzamelt persoonsgegevens om jou een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten.

Bij een bezoek aan de website van Taylor & Hubs worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Taylor & Hubs bezoekt ben je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Taylor & Hubs en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Taylor & Hubs zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Taylor & Hubs.

We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Taylor & Hubs heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5 Wij gebruiken cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op jouw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

Als je de website van Taylor & Hubs wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring .

6 Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Taylor & Hubs verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Taylor & Hubs onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage / rectificatie / wissen van jouw persoonsgegevens

Bij bewijs van jouw identiteit als Gebruiker, beschik je over een recht om van Taylor & Hubs uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Taylor & Hubs jouw gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Taylor & Hubs hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@taylorandhubs.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Taylor & Hubs. Taylor & Hubs zal hieraan gevolg geven binnen één 1 maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Taylor & Hubs beoordeelt de aanwezigheid van één van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Taylor & Hubs nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Taylor & Hubs de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Taylor & Hubs nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Taylor & Hubs staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Taylor & Hubs dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Taylor & Hubs hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@taylorandhubs.be.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Taylor & Hubs verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Taylor & Hubs hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@taylorandhubs.be.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Taylor & Hubs bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Taylor & Hubs hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@taylorandhubs.be.

Cookiepolicy

1 Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op jouw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die jouw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om jou op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Taylor & Hubs is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2 Doel en nut van cookies

Taylor & Hubs wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Taylor & Hubs gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Taylor & Hubs om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om jou meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van Taylor & Hubs wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Taylor & Hubs geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien je de cookies liever niet wenst, ben je als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn.

3 Soorten cookies gebruikt door Taylor & Hubs

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • Functionele cookies:
   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies:
   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • Targeting / advertising cookies:
   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en jou relevante advertenties op andere sites te laten zien.


Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

First party cookies

Naam cookieType cookieBewaarduur
october_session
functionele cookie
1 minuut
klarofunctionele cookie1 jaar

Third party cookies

Naam cookieType cookieBewaarduur
_ga
analytische cookie
2 jaar
_gatanalytische cookie1 minuut
_gidanalytische cookie24 uur


4 Beheer van cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw browser. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu.

 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat je cookies aanvaardt.

Als je de website van Taylor & Hubs wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via jouw browserinstellingen.

5 Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan je volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vind je ook in de Privacyverklaring.

Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Taylor & Hubs, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1 Wie zijn wij?

De website https://taylorandhubs.be is een initiatief van :

Antwerp South BV
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven je een spoedig antwoord!

2 Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Taylor & Hubs.

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Taylor & Hubs vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3 Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4 Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Taylor & Hubs en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Taylor & Hubs hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5 Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

6 Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Taylor & Hubs, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.