Een raad van advies is voor veel bedrijven de eerste kennismaking met externe mensen in een intern overlegorgaan. Want dat is de essentie van een raad van advies : het is een overlegorgaan – dit in tegenstelling tot de raad van bestuur die ook controle- en beslissingsbevoegdheid heeft. Een adviesraad vergemakkelijkt de besluitvorming en de verdere professionalisering van de bestuursstructuur. Het betekent ook dat je als eigenaar/aandeelhouder een knop omdraait, want een adviesraad vergt een bepaalde openheid : wanneer je het advies wilt van de leden van de raad dan moet je ze eerst wel zo volledig mogelijk informeren.

Inhoudelijk moet de adviesraad zich niet enkel beperken tot strategie en langetermijndenken

Wie in de raad zit, ervaart nog niet de totale transparantie die een onafhankelijke bestuurder krijgt in een raad van bestuur. Dat komt omdat die laatste verantwoordelijkheid neemt voor een besluit, terwijl een lid van de adviesraad enkel waardevolle raad geeft. Maar die raad kan pas waardevol zijn als de aandeelhouder en het management met open vizier willen discuteren. Inhoudelijk moet het advies zich daarbij niet beperken tot strategie en lange termijn. Ook operationele elementen kunnen in de raad aan bod komen. Een CEO die wil toetsen wat de leden denken over een bepaalde investering of contract? Waarom niet? Al blijft hij of zij altijd verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing.

De droomraad

Diversiteit is belangrijk, anders ontstaat er geen discussie en is er geen meerwaarde. Een droomraad bestaat uit aandeelhouders, management, familieleden die eventueel in de onderneming actief zijn en externe adviseurs met relevante sectorervaring en/of een zeer compatibele achtergrond. Het zijn mensen die commerciële, financiële of andere kennis hebben die niet of weinig in de onderneming aanwezig is.

De voorzitter

De rol van de voorzitter is zeer belangrijk. Die garandeert een goede informatiedoorstroming naar de leden en ziet toe op de goede werking. Dit betekent in de praktijk proactief werken : tijdig afspraken maken, een agenda opstellen en ruim vooraf informatie over de onderwerpen verspreiden. Veel adviesraden werken op jaarbasis volgens een aantal vaste thema’s : toekomstvisie en strategie, financiële prestaties en budgettering, personeelsbeleid, enz. Dat schept duidelijkheid. Let er hierbij wel op dat ad hoc actuele onderwerpen nog steeds een plaats kunnen krijgen.